PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Na co si dát pozor při výměně nebo dodávce nových oken?

Dotaz:

Nejsem odborník v oboru, proto se vás chci zeptat, co byste mi poradil, na co si dát pozor při výměně nových oken. Potřebuji rady, podle kterých bych i já sám věděl, na co si mám dát pozor:

 • - před objednáním,
 • - v průběhu realizace,
 • - při převzetí po dokončení.

Odpověď:

Všem svým klientům vždy doporučuji, aby si jasně, stručně a srozumitelně sepsali svá očekávání a požadavky z pohledu zadavatele zakázky. Vaše očekávání a požadavky nemusí být ve shodě s normou, předpisy nebo jakoukoliv odborností, ale už by měly být součástí vaší poptávky a následné smlouvy.

Ukázka z praxe:

Očekávání

Zadavatel očekává, že dodavatel:

 • Provede odborný návrh složení izolačního skla ve znění příslušných norem pro navrhování izolační skla a LOP, jak doporučuje ČKLOP (Sborník ČKLOP 2017). Jedná se o normy a předpisy spojené s bezpečností skla, odolností proti klimatickým vlivům, tepelná technika, akustika, požární bezpečnost.
 • Provede návrh tloušťky izolačního skla a uvede ho do schody s výrobkovou normou ČSN EN 1279.
 • Předloží technologický postup demontáže a montáže výměny poškozených zasklení lehkého obvodového pláště.
 • Převezme si zodpovědnost za provedení své práce za účelem splnění záměru zadavatel.

Požadavky

Pokud dojde ke změně technického řešení současné konstrukce (především stavebně fyzikálního hlediska), tak dodavatel před zahájením práce zpracuje projektovou dokumentaci na uvažovaný zásah do konstrukce. Tato dokumentace bude připojena jako dodatek ke stávající projektové dokumentaci.

Dokumentace kromě detailů uložení skla a případných změn musí popisovat základní parametry:

 • Součinitel prostupu tepla Ug (zasklení) a Uw (nové části fasády) dle ČSN 0540-2
 • Třída provzdušnosti
 • Třída vodotěsnosti
 • Třída odolnost proti zatížení větrem
 • Činitel prostupu sluneční energie
 • Činitel prostupu světla
 • Požární odolnost
 • Odolnost proti nárazu

Nespecifikované další parametry nejsou požadovány a jsou v kompetenci dodavatele.

Zadavatel požaduje na dodané produkty a jejich zabudování záruku 10 let.

Požadavky na dokumentaci k nabízeným výrobkům

Dodávaná zasklení musí mít ověřeny své vlastnosti a tyto musí být deklarovány ES Prohlášení o vlastnostech a CE štítkem výrobku. Za správnost údajů ručí výrobce. Nabízené výrobky musí být identifikovatelné a musí mít deklarovány své vlastnosti – parametry.

Účastník o zakázku doloží v nabídce další dokumentaci, ve které stanoví:

 • Podmínky skladování výrobků a manipulace před demontáží a montáží.
 • Podmínky montáže a pracovní postup výměnu zasklení.
 • Pokyny k užívání (uživatelský manuál).
 • Pokyny k údržbě a čištění.

Průběh posuzování nabídek

Zadavatel posoudí ve spolupráci s odborným technickým dozorem obsah nabídky, zda je v souladu s požadavky zadání a zda obsahuje všechny požadované dokumenty a přílohy.

Kontrola v průběhu realizace

V průběhu realizace bude zajištěna důsledná činnost technického dozoru stavby (TDS). Dodatečné požadavky na výrobky a na způsob zabudování nad rámec ZD, platných norem a předpisů, mohou být vneseny pouze v souladu se Zákonem 134/2016 Sb. na základě smluvního ujednání.

Součástí kontroly průběhu realizace bude:

 • Dodržování bezpečnosti práce.
 • Připravenost nosného rámu pro montáž nového zasklení v souladu s montážními podmínkami.
 • Geometrická přesnost zabudování výrobků v souladu s příslušnou normou pro zasklívání nebo zasklívacími podmínkami výrobce zasklení.
 • Kontrola provedení utěsnění zasklívací spáry v souladu s PD před odstraněním lešení nebo zdvižné plošiny.
 • Soulad realizace a obsahu dodávky s PD.

Převzetí díla po dokončení

Po skončení díla provede zadavatel společně s technickým dozorem stavby kontrolu, která spočívá především v:

 • Kontrola úplnosti a rozsahu díla v souladu s ZD.
 • Kontrola mechanické funkčnosti zabudovaných výrobků a úplnosti doplňků (těsnění, podložky, lišty atd.).
 • Kontrola vizuální kvality a neporušenosti okolních částí fasády v souladu s dodacími podmínkami.
 • Kontrola předané dokumentace k výrobkům.

O kontrole díla bude proveden zápis ve formě „předávacího protokolu“, do kterého se zaznamenají všechny vady a nedodělky, které byly během přejímky zjištěny. Závažné vady, bránící užívání díla, mohou být důvodem nepřevzetí díla do doby jejich odstranění. Zhotovitel je povinen se neprodleně k zápisu písemně vyjádřit, a případně určit termíny odstranění vad a nedodělků.

Doprovodné dokumenty k výrobkům

Zhotovitel předá zadavateli při předání dokončeného díla:

 • ES Prohlášení o vlastnostech všech typů výrobků, jestliže se výrobky v některém základním nebo dalším parametru, uváděném v prohlášení liší. Na každý typ výrobku musí být samostatné ES Prohlášení o vlastnostech.
 • Pokyny k užívání (uživatelský manuál).
 • Pokyny k údržbě a čištění.

Můžete se inspirovat v tomto dokumentu: Jak na zadávání zakázek.

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo