PORADNA NA SKLO

ZEPTEJTE SE EXPERTA NA STAVEBNÍ SKLO

Žádost o radu posílejte spolu s fotografiemi a stručným popisem na email kancelar@sazovsky.cz

Za jakých podmínek může izolační sklo plnit funkci zábradlí?

Dotaz:

Každý říká něco jiného a já už nevím, jak přistupovat k problematice navrhování izolačního skla, které má plnit funkci ochranného zábradlí. Můžete mi prosím tuto problematiku nějak stručně popsat, abych se dokázal orientovat v návrhu izolačního skla s funkcí ochranného zábradlí?

Odpověď:

Pokud izolační sklo má plnit funkci zábradlí, tak musí splňovat požadavky podle zábradelní normy ČSN 743305 (2018). Tato norma popisuje způsob testování a způsob hodnocení skla z pohledu požadavku na propadnutí sklem.

Po nárazu zkušebního 50 kg vaku do skla nesmí dojít:

  • k vytvoření otvoru, kterým by prošla koule o průměru 76 mm při přítlačné síle 25 N;
  • ke vzniku trhliny celou tloušťkou vzorku, dosahující až k okraji výplně;
  • k oddělení částí výplně o ploše větší než 6 400 mm2;
  • k porušení nosné konstrukce (ztrátě spolehlivosti);
  • k vytažení výplně z rámu nebo úchytů, a to ani na části obvodu nebo úchytů.

Za dosažení meze únosnosti skleněné nosné konstrukce se považuje ztráta stability konstrukce nebo její části.

Izolační sklo jako zábradlí

V případě použití izolačního skla jako zábradelní výplně s vrstveným sklem na straně nárazu, nesmí dojít k porušení vnější tabule nebo musí být porušena jedním z následujících definovaných způsobů:

  • Vznikne velký počet úlomků, ale není dovolen vznik střihové trhliny. Pokud dojde k uvolnění úlomků ze zkušeného vzorku do 3 minut po nárazu, nesmí dohromady vážit více než je hmotnost odpovídající 1000 mm2 původního zkušebního vzorku. Největší jednotlivý úlomek musí vážit méně, než je hmotnost odpovídající 4400 mm2 původního zkušebního vzorku.
  • Dojde k rozpadu a 10 největších úlomků bez prasklinek posbíraných do 3 min. po nárazu a společně zvážených do 5 min. po nárazu nesmí vážit více než je hmotnost odpovídající 6500 mm2 původního zkušebního vzorku.

Bezpečnost před úrazem padajícími střepy

Pokud tedy navrhujete sklo na fasády, tak musí být navrženo podle požadavků vyhlášky zákona 398/2009 Sb.

U prosklených ploch musí být zajištěna bezpečnost před úrazem padajícími střepy tam, kde toto riziko hrozí.

Tento požadavek se vztahuje na případy, kdy by vlivem normového zatížení podle ČSN 743305 došlo k takovému průhybu nebo poškození skleněné výplně, že by mohlo dojít k vypadnutí střepů nebo celé tabule z vnější strany izolačního skla. Tento požadavek se nevztahuje na riziko poškození zasklení z exteriéru nebo destrukce výplně jiným než normou uvažovaným způsob – působením nadměrné síly, výbuchem apod.

Je potřeba si uvědomit, že tepelně tvrzené bezpečnostní sklo vyrobené podle ČSN EN 12150 může samovolně prasknout a střepy začnou sami padat z výšky. Samovolné prasknutí tepelně tvrzeného skla vlivem sulfidu nikelantého je popsáno normou, proto je tento efekt nutné zohlednit při návrhu bezpečnosti před úrazem padajícími střepy. Je-li tepelně tvrzené sklo na vnější straně izolačního skla, hrozí riziko samovolné exploze skla vlivem NiS a padání střepů skla.

Ukázka případu padání  střepů skla z výšky:

Ing. Miroslav Sázovský, expert na stavební sklo