Navrhování a posuzování shody – zimní zahrada

Co je zimní zahrada?

Zimní zahrada je prosklená stavební konstrukce připojená k nosné konstrukci budovy. Jedná se o prosklenou obytnou místnost, proto se na ní vztahu stejné normové a zákonné požadavky jako na obytné místnosti, pokud dodavatel nedefinuje jinak. Zimní zahrada je vždy součástí fasády a hmoty objektu. Hlavní funkcí a záměrem zimní zahrady je rozšiřovat obytný prostor domu a zvyšovat kontakt člověka s přírodou. Už sám název poukazuje na hlavní účel zimní zahrady: „kontakt člověka s rostlinami v kterémkoliv ročním období. Vzhledem k celoskleněné konstrukci je zimní zahrada náročná v zimě na vytápění a v létě na větrání nebo chlazení. Zasklení je stále z pohledu tepelné techniky nejslabším prvkem stavebních konstrukcí. Jinými slovy přes sklo v zimě uniká nejvíce tepla a v létě nejvíce tepla v podobě slunečního záření proniká do interiéru.

Jak navrhovat a posuzovat shodu zimní zahrady

Zimní zahrada v době psaní tohoto článku 01/2019 nejsou uvedeny jako stavební výrobek v Příloze č.2 NV 163/202 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb. a NV 215/2016 Sb. To znamená, že výrobce a dodavatel zimní zahrady by měl jen deklarovat některé vlastnosti, které jsou pro návrh a výběr zimní zahrady rozhodující. Jedná se především o deklaraci:

 • Stavebně fyzikálních vlastností zimní zahrady. Jde o teplotní chování interiéru zimní zahrady v letním a v zimním období.
 • Bezpečnosti zasklení z pohledu ochrany zdraví a životů lidí a zvířat.
 • Požadavky na větrání.
 • Požadavky na údržbu a čištění.
 • Ekonomicky udržitelnou životnost.
 • Požadavky na způsob používání (návod k používání).

Jako specialista na stavební sklo se velmi často setkávám s tím, že většina majitelů zimních zahrad nemá žádnou dokumentaci, žádné požadavky na způsob používání (návod k používání) a nikdo jim na začátku při uzavírání dohody nepředložil deklarované stavebně fyzikální a bezpečnostní vlastnosti konstrukce zimní zahrady.

Norma pro zimní zahradu(y)

Zimní zahrada je stavební konstrukce, která je součástí objektu, proto je potřeba z pohledu norem na ní pohlížet jako na dvě na sebe navazující konstrukce:

 • Lehký obvodový plášť – ČSN EN 13830 (2016)
 • Prosklená střecha – TN 06.01.01

Ve chvíli, kdy si zimní zahradu rozdělíte na dvě navzájem se doplňující stavební konstrukce, tak hned najdete normy a rozsáhlé požadavky, co tyto konstrukce musí splňovat a jaké jsou na ně kladeny požadavky.

Svislá stěna zimní zahrady je lehký obvodový plášť

Lehké obvodové pláště jsou detailně diskutovány v České Komoře Lehkých Obvodových Plášťů (dále jen jako ČKLOP). Tato organizace pravidelně vydává a informuje odbornou veřejnost o standardech kvality výroby. ČKLOP učí a předává odborné znalosti z řad dodavatelů LOP. Doporučuji navštívit jejich web www.cklop.cz a nastudovat, co vše by měl lehký obvodový plášť zimní zahrady splňovat a čemu by měl vyhovovat.

Lehký obvodový plášť se navrhuje podle ČSN EN 13830 (2016) – Lehké obvodové pláště – Norma výrobku. Tato evropská norma specifikuje technické charakteristiky sestavy lehkého obvodového pláště a obsahuje systematický rámec požadavků, zkušebních metod a kritérií shody umožňující výrobku jejich splnění.

Stěna zimní zahrady v pojetí lehkého obvodového pláště by měla zajišťovat svou vlastností celistvost a mechanickou stabilitu, ale nepřispívat k únosnosti nebo stabilitě hlavní stavební konstrukce. Stěna zimní zahrady musí být vytvořena tak, aby mohla být nahrazena nezávisle na hlavní nosné konstrukci objektu.

Lehké obvodové pláště – svislé stěny zimní zahrady – lze posuzovat podle TN 09.09.01. Je důležité zmínit, že podle NV 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn se jedná o stanovený výrobek, který je uvedený v příloze č. 2, skupiny 9, pořadové číslo 9.

Prosklená střecha zimní zahrady

Prosklená střecha zimní zahrady se uvádí do shody podle NV 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn. Podle NV 312/2005 Sb. není zatřídění této konstrukce jednoznačné. V příloze č. 2, skupiny 6 (stavební výrobky ze skla), pořadové číslo 1 (tabule plochého nebo zakřiveného skla, profilovaného skla, izolačního skla a) pro použití v sestavách zasklení. Jinými slovy lze shrnout tyto požadavky do definice, že se tato část konstrukce posuzuje v rámci shody s národními předpisy.

Normy pro lehké obvodové pláště

 • ČSN EN 13119 – Lehké obvodové pláště – Terminologie
 • ČSN EN 12154 – Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost
 • ČSN EN 12155 – Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost
 • ČSN EN 13050 – Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost
 • ČSN EN 12152 – Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost
 • ČSN EN 12153 – Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost
 • ČSN EN 13830 – Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
 • ČSN EN 12179 – Lehké obvodové pláště