10 otázek, který by si měl položit každý investor při předávání oken, dveří či zábradlí ze skla

Současná praxe v roce 2019 je taková, že když požaduji při provádění diagnostiky poruch a vad skla, nebo při statickém návrhu zasklení předložení projektové dokumentace k předmětným částem konstrukcí, tak dostanu projekt pro stavební povolení nebo cenovou nabídku. V těch lepších případech nějaké výkresy, které neodpovídají tomu, co bylo v projektu pro stavební povolení.

Proto jsem sepsal 10 otázek, které je potřeba nejen na konci, ale i v průběhu celého procesu realizace stále dokola pokládat:

  1. Je realizované zasklení a použitý materiál v souladu s projektovou dokumentací ve všech stupních projektu: DSP (dokumentace pro stavební povolení), DPS (dokumentace pro provádění stavby, tzv. realizační dokumentace) resp. DVZ (dokumentace pro výběr zhotovitele? Pokud ne, jsou tyto změny zdokumentovány a řádně odsouhlaseny?
  2. Jsou veškeré změny v jakékoliv fázi projektové dokumentace v souladu s očekáváním a záměrem stavby?
  3. Souhlasí dokumentace skutečného provedení, předaná investorovi zhotovitelem po realizaci díla, s aktuálním stavem realizovaného zasklení a použitého materiálu?
  4. Byla projektová dokumentace pro provádění stavby, resp. dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS; DVZ), zpracována autorem projektu v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, platnými v dané době?
  5. Je součástí předané dokumentace detailně popsaný technologický postup montáže a případné demontáže?
  6. Jsou všechny prosklené části provedeny tak, že splňují podmínky mechanické odolnosti a stability podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších změn?
  7. Splňuje zasklení požadavek bezpečnosti a přístupnosti stavby při užívání podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších změn?
  8. Je součástí předávací dokumentace návod na údržbu, pravidelný servis a čistění?
  9. Je součástí předložené dokumentace technologický návod na výměnu částí zasklení, na kterých se projevila skrytá vada nebo porucha, popřípadě došlo k poškození?
  10. Jaká je ekonomicky udržitelná životnost konstrukcí se sklem nebo ze skla?

Na závěr chci říct, že většina českých firem mi na tento seznam odpoví: „Tohle je pěkná akademická teorie, v praxi tohle nikdo nezaplatí a nevyžaduje.“

Doporučení: Pokud nebude součástí vašich projektů tento praxí prověřený a zákony vyžadovaný postup, tak nelze tvrdit, že daná konstrukce (systém) je v integritě – celá, kompletní, nenarušená, neporušená, spolehlivá a v dobré kondici.

Pokud ještě před samotným užíváním chybí návrh, který je v integritě, tak nelze očekávat plnou funkčnost. Jinými slovy, lze očekávat, že v nějaké části dojde k narušení celistvosti a konstrukce nebude mít očekávanou ekonomicky udržitelnou životnost.